Отговорно за съдържанието лице:

Германиа ООД
Ул. „Верила“ 5
1463 София

Вписано в Търговски регистър под ЕИК 201517112.

Представлявано от управляващия съдружник Мартин Илиев.

ДДС регистационен номер: BG201517112

Указания относно съдръжанието на интернет страниците:

Изключена е отговорността за актуалността, пълнотата и/или качеството на съдържанието, публикувано на интернет страницата. Запазваме си правата без предварително известие и по всяко време да внасяме промени в предлаганото съдържание, да правим допълнения, да заличаваме съдържание или да прекратим публикуването изцяло.

Защита на данните:

Всички данни, предоставени във връзка с и по повод на ползването на страницата, се запазват и използват изключително до пределите на необходимото за нормалното протичане на използването на страницата и не се предоставят на трети лица.